×
Crocus
공부한 내용을 정리하는 블로그로 시작한
Crocus는 2014년 1월 14일 부터 시작하여
현재 월 6만명, 총 2,101,745명의 방문자 수를 기록하고 있습니다.
Donation
이제 많은 사용자들이 이용하는 만큼
더 다양한 서비스 개발/제공을 위해 후원금을 모금하고자 합니다.
후원을 해주시는 분들은 Donators 명단에 성명, 후원금을 기입해드리며
Crocus 블로그가 아닌 다른 곳에 정리해둔 저만의 내용을 공유해 드리고자 합니다.
Account
예금주 : 고관우
신한은행 : 110-334-866541
카카오뱅크 : 3333-01-7888060

👉 후원 페이지 바로가기 Donators
익명 : 5000원(Crocus응원합니다.)
busyhuman: 5000원(유용한 지식 감사합니다.)
익명 : 5000원(알고리즘 학습러)
반응형


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
 
using namespace std;
 
/* 
 //3. 변수 scope
int x = 1;
void func()
{
    int x = 2;
    {
        int t = x;
        int x = 3;
        cout << ::x << endl;
        cout << t << endl;
        cout << x << endl;
    }
}*/
 
int main() {
/*
    int n;
    cin >> n;
    cout << "n :: " << n << endl;
    char str[20];
    cin >> str;
    cout << "str :: " << str << endl;
*/
 
/*
    char tmp[20];
    // 2. 입출력(개행이 오기전까지 모든 입력을 받음)
    gets_s(tmp);
    printf("gets_s :: %s\n\n", tmp);
    cin.getline(tmp, sizeof(tmp));
    cout << "cin.getline :: " << tmp << endl;
*/
    return 0;
}
 
//                                                       This source code Copyright belongs to Crocus
//                                                        If you want to see more? click here >>
Crocus반응형

'Tutoring > C++' 카테고리의 다른 글

다양한 입/출력 방식  (0) 2018.03.07
operator  (0) 2018.03.07
참조, template  (0) 2018.03.02
class 및 상속  (0) 2018.02.27
입출력, namespace  (0) 2018.02.26